Latinamerikagrupperna ser att det behövs ett systemskifte för att lösa dagens globala utmaningar. Det eftersom dagens politiska och ekonomiska system  i grunden är orättvisa och ohållbara. Det är system som föder och upprätthåller fattigdom och utanförskap.

Vi arbetar för att förändra vårt sätt att leva, vår syn på naturen och oss själva. Här kan du läsa hur vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer på den latinamerikanska kontinenten, bidrar till FNs globala mål.

Vi arbetar i första hand med dessa fem mål:

Mål 1: Ingen fattigdom

Vi sprider information om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika. Vi påverkar politiker och makthavare i Sverige och EU att inte verka eller investera i verksamheter som undergräver mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

Vi finansiera demokrati- och ledarskapsutbildningar så att fler människor på Latinamerikas landsbygd får kunskap om sina rättigheter och ökade möjligheter att organisera sig och kräva förändring.

Mål 2: Ingen hunger

Vi arbetar för att skapa opinion och för att övertyga politiker och andra makthavare om att världen behöver ett nytt livsmedelssystem som sätter miljö och mänskliga rättigheter före vinstintressen.

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder i hela Latinamerika.

Mål 5: Jämställdhet

Vi synliggör kvinnors särskilda utsatthet och viktiga roll i arbetet för en rättvis värld. 

Vi finansierar demokrati- och ledarskapsutbildningar för kvinnor i hela Latinamerika.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi sprider kunskap om hur vår konsumtion och våra investeringar påverkar klimatet och människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika och sätter press på svenska politiker att ta ett ökat klimatansvar.

Vi finansierar undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder på hela kontinenten och lyfter röster från människor som idag drabbas hårt av klimatförändringar.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi för dialog med politiker, företag och andra makthavare i Sverige och EU för att de ska utöva påtryckningar på ländernas politiker att efterleva lagar och antagna konventioner. 

Vi sprider vittnesmål från miljö- och människorättsaktivister som lever under hot och förföljelse för sitt arbete, samt finansierar utbildningar av nya sociala ledare på hela kontinenten.