Vicky Peña Gonzales kommer från den peruanska småbrukarorganisationen Confederación Campesina del Perú (CCP). År 2018 ska hon kandidera till borgmästare, och blir då den första kvinnan i sitt distrikt att ställa upp som kandidat.

– Vi kan inte sitta med armarna i kors när människor runt omkring oss drabbas av orättvisor. Vi måste kämpa för dem vars röster inte lyssnas på, säger Vicky Peña Gonzales med eftertryck medan vi gör sällskap till skolmatsalen.

Det är lunchdags på ledarskapsskolan för kvinnor i Managua, Nicaragua. En skola som arrangeras av småbrukarnätverket La Vía Campesinas latinamerikanska gren Cloc och som Latinamerikagrupperna är med och finansierar.

Skolans kök ligger ute i den grönskande trädgården och i direkt anslutning ligger en stenbelagd pergola som också fungerar som matsal. Platsen är sval och när vi avslutat vår lunch dröjer vi oss kvar för att prata. Vicky Peña Gonzales är en av åttio kvinnor från Latinamerika och Karibien som deltar på utbildningen. Hon är 32 år gammal och kommer från regionen Piura i Peru. Inom kort ska hon kandidera till borgmästare, och blir då den första kvinnan i sitt distrikt att ställa upp som kandidat.

Kampen för småbrukares rättigheter

Vicky Peña Gonzales har varit engagerad i den nationella småbrukarorganisationen Confederación Campesina del Perú (CCP) i närmare sex år. Regionen hon kommer ifrån är en av de som drabbats hårdast av den senaste tidens vattenbrist. En situation som hon menar har förstärkts av statens försummelse. Hennes besvikelse går inte att ta miste på:

– Regeringen underlättar för de privata företagen med bevattningssystem och ger dem tillgång till mark. Varför stödjer de inte oss kvinnor på landsbygden, vi som föder världen?

Hon berättar att få av regionens småbrukare de senaste åren har kunnat leva av sitt jordbruk. Utlovat statligt stöd har uteblivit och många har hindrats av militären från att ta sig till de vattenkällor som de har rätt till.

Utbildning som fördjupat kunskapen

Vicky Peña Gonzales är nöjd med ledarskapsutbildningen som hon menar har gett henne fördjupad kunskap i flera olika teman, framför allt matsuveränitet och feminism.

– I det politiska samtalet diskuteras bara matsäkerhet, men då pratar vi endast om att mätta magen. Matsäkerhetsbegreppet har gett upphov till genmanipulerade grödor, patenterade fröer, växtgifter och gynnar bara de stora multinationella företagen, säger hon.

Ökad kunskap om begreppet matsuveränitet har öppnat hennes sinne och inspirerat henne till att tro att förändringar för kontinentens småbrukare är möjliga.

– Den här utbildningen kommer att hjälpa mig i mitt arbete för att skydda våra fröer och stödja det traditionella, varierade jordbruket.

Stöd till landsbygdens kvinnor och unga

I sitt nuvarande yrke som biträdande borgmästare arbetar Vicky Peña Gonzales bland annat med ungdomar. Nu senast i ett genusprojekt.

– Många säger att ungdomar är lata. Att de inte bidrar till samhället. Men när jag reser runt i regionen ser jag att det saknas politiska initiativ för våra ungdomar. Ungdomarna på landsbygden är dubbelt, om inte trefaldigt utsatta. Utanför städerna är jordbruket den enda inkomstkällan. När den arbetsmöjligheten saboteras av stora multinationella företag, och av den egna regeringen som gynnar de privata företagen, vilket öde väntar då våra ungdomar? Att migrera till staden? Att överge sin mark och sitt ursprung?

När jag frågar Vicky Peña Gonzales som kommer att kandidera till borgmästare under 2018, om vad hon ser som den viktigaste frågan att adressera, svarar hon utan att tveka:

– Jag skulle investera i unga, kvinnor och barn. Många politiker gör bara materiella investeringar. Om vi inte investerar i våra ungdomar kommer samhället att urholkas och bli lika kallt som väggarna i de fängelser där de unga vi inte satsar på är dömda att hamna, säger hon och fortsätter:

– Kvinnor och ungdomar behöver politisk skolning, liknande denna utbildning, där de får metoder för att försvara sina mänskliga rättigheter, sin mark och sina fröer. Vi måste se till att kvinnors rättigheter efterlevs; att kvinnor inte utsätts för våld och förtryck, samt att de får rätt till sin sexualitet och till preventivmedel.

Kvinnornas dubbla kamp

Vicky Peña Gonzales engagemang för rättvisa tog fart när hon deltog på en liknande ledarskapsskola för sex år sedan.

– Hade jag känt till min kapacitet då, hade jag redan varit Perus president vid det här laget, säger hon skämtsamt och skrattar.

Hon berättar att hennes egen politiska resa har varit både lång och svår. Att som kvinna anta en ledarposition är en kamp i dubbel bemärkelse. I början var hennes mamma emot att dottern lämnade sin man och sitt barn under flera dagar varje månad. Och Vicky Peña Gonzales berättelse är inte unik. Av de kvinnliga ledarna hon känner är de flesta antingen ensamstående, separerade eller skilda.

Samtidigt är småbrukarnas kamp för vatten och mark både hård och farlig. När hon berättar att en borgmästare nyligen mördats i regionen frågar jag henne om inte riskerna fått henne att överväga sin kandidatur.

– Nej, inte längre. Om jag dör, dör jag i kampen och för det jag tror på, svarar Vicky Peña Gonzales.

Text och foto: Sori Lundqvist, kommunikatör Latinamerikagrupperna

 


Latinamerikagruppernas samarbete med Cloc/La vía Campesina

En stor del av Latinamerikas befolkning lever i fattigdom, många bor på landsbygden och en majoritet är kvinnor.
Latinamerikagrupperna tror att det går att minska fattigdomen; om människor får mer inflytande över sina liv och sin framtid. Därför stödjer Latinamerikagrupperna projekt som stärker kvinnors möjlighet att delta i det offentliga livet.
Under 2016 finansierade Latinamerikagrupperna bland annat en ledarskapsskola för kvinnor som arrangerades av La vía Campesinas latinamerikanska gren Cloc, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.

Ditt stöd behövs

Ge fler kvinnor möjlighet att utbilda sig, organisera sig och försvara sina rättigheter som kvinnor, småbrukare och urfolk.

Du kan:

  • Sms:a ”LA” till 72980 och bidra med 50 kronor.
  • Sms:a ”LA 100” till 72980 och bidra med 100 kronor.
  • Sms:a ”LA 150” till 72980 och bidra med 150 kronor.

Ge ett valfritt stöd på vårt 90-konto: PG: 90 1017-4

Swish:a ett valfritt stöd

  • Vårt Swishnummer: 1239010174. Skriv ” Kvinnokraft” i fritexten.

Vicky Peña Gonzales es parte de la organización peruana de pequeños agricultores Confederación Campesina del Perú (CCP). En 2018 se lanzará como candidata a alcaldesa y se convertirá en la primera mujer en su distrito en presentarse como candidata.

-No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando las personas que nos rodean sufren injusticias. Debemos luchar por personas cuyas voces no son escuchadas, dice Vicky Peña Gonzales enfáticamente mientras caminamos juntas hacia el comedor.

Es hora del almuerzo en la escuela de liderazgo para mujeres en Managua-Nicaragua, una escuela organizada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc)-La Vía Campesina de América Latina y financiada por Solidaridad SueciaAmérica Latina (SAL).

La cocina de la escuela está afuera en el exuberante jardín y se conecta directamente con una terraza pavimentada que también sirve como comedor. El lugar es fresco y aunque terminamos nuestro almuerzo, nos quedamos para continuar hablando. Vicky Peña Gonzales es una de las ochenta mujeres de América Latina y el Caribe que participan en el curso. Ella tiene 32 años y proviene de la región de Piura, en Perú. Pronto será candidata a alcaldesa, y se convertirá en la primera mujer en su distrito en presentarse como candidata.

La lucha por los derechos de los pequeños agricultores

Vicky Peña Gonzales ha participado en la organización nacional de pequeños agricultores Confederación Campesina del Perú (CCP) desde hace casi seis años. La región de la que proviene es una de las más afectadas por la reciente escasez de agua. Una situación que ella considera ha sido reforzada por la negligencia del gobierno. Su decepción es evidente:

El gobierno facilita a las empresas privadas tener un sistema de riego y les da acceso a la tierra. ¿Por qué no nos apoya a nosotras, mujeres rurales, nosotras que engendramos al mundo?

Ella cuenta que sólo unos pocos de los pequeños agricultores de la región han sido capaces de vivir de su producción en los últimos años. La ayuda estatal prometida no se ha materializado, y muchos han sido impedidos por militares para tomar las fuentes de agua que les corresponden.

Formación que profundiza el conocimiento

Vicky Peña Gonzales está satisfecha con el curso de liderazgo que según dice, le ha dado un profundo conocimiento sobre varios temas, especialmente sobre soberanía alimentaria y feminismo.

-En el discurso político sólo se discute la seguridad alimentaria, con lo que hablamos únicamente de saciar el estómago. El concepto de seguridad alimentaria ha propiciado los cultivos modificados genéticamente, las semillas patentadas, los herbicidas y beneficia exclusivamente a las grandes empresas multinacionales, explica ella.
Conocer el concepto de soberanía alimentaria ha abierto su mente y la ha llevado a creer que el cambio para los pequeños agricultores del continente es posible.

-Esta formación me ayudará en mi trabajo para proteger nuestras semillas y para apoyar la agricultura tradicional y diversa.

El apoyo a las mujeres y los jóvenes del campo

En su cargo actual como vicealcaldesa Vicky Peña Gonzales trabaja, entre otras cosas, con jóvenes, más recientemente en un proyecto de género.

Muchos dicen que los jóvenes son perezosos que no contribuyen a la sociedad. Pero cuando viajo alrededor de la región, veo la falta de iniciativas políticas para nuestros jóvenes. Los jóvenes de las zonas rurales son doblemente si no triplemente vulnerables. Fuera de las ciudades, la agricultura es la única fuente de ingresos. Cuando las oportunidades de trabajo son saboteadas por las grandes empresas multinacionales y por el mismo gobierno que favorece a las empresas privadas, ¿qué destino le espera a nuestros jóvenes? ¿Migrar a la ciudad? ¿Abandonar su tierra y su origen?

Cuando le pregunto a Vicky Peña Gonzales, quien será candidata a alcaldesa en 2018, cuál es para ella la cuestión más importante a enfrentar, ella responde sin dudar:

-Me gustaría invertir en los jóvenes, las mujeres y los niños. Muchos políticos sólo hacen inversiones materiales. Pero si no invertimos en nuestros jóvenes, la sociedad se volverá árida y tan fría como las paredes de las prisiones en la que los jóvenes por los que no apostamos, están condenados a terminar, asegura y continúa,

-Las mujeres y los jóvenes necesitan educación política, cursos como éste, en el que obtengan herramientas para defender sus derechos humanos, su tierra y sus semillas. Debemos asegurarnos de que los derechos de las mujeres se respeten, que no sean sometidas a la violencia y la opresión y que tengan derecho al control sobre su sexualidad y al acceso a métodos anticonceptivos.

La doble lucha de las mujeres

El compromiso de Vicky Peña Gonzales con la justicia se inició hace seis años cuando participó en una escuela de liderazgo similar a ésta.

Si hubiera sabido entonces de mi capacidad, ya sería presidenta del Perú en este momento, dice bromeando y riendo.

Vicky describe su propia trayectoria política como larga y difícil. Como mujer, asumir una posición de liderazgo es una batalla en dos sentidos. Al principio su mamá estaba en contra de que dejara a su marido y su hijo durante varios días cada mes. Su historia no es la única. De las mujeres líderes que conoce la mayoría son solteras, separadas o divorciadas.

Al mismo tiempo la lucha de los pequeños agricultores por el agua y la tierra es dura y peligrosa. Cuando ella me cuenta que un alcalde fue asesinado en la región recientemente, le pregunto si los riesgos no la hacen dudar de lanzarse como candidata.

– No, ya no. Si muero, muero en la lucha y por aquello en lo que creo, responde Vicky Peña Gonzales.

Texto e imagen: Sori Lundqvist

Traducción: Mónica Hernández Rejón

Fler artiklar du kanske gillar

Baserad på kategorin Reportajes de América Latina

Por las trochas de la soberanía alimentaria

Para llegar a la Universidad Campesina, el IALA (Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano), tienes que pasar por pueblos pequeños, tomas la ruta que viene de Viotá del sur o Fusagasugá del norte, O si vives cerca, pues caminando debajo del sol o la lluvia, sin embargo, andando es eterno, los caminos no son los mejores. […]

Nadie escapa de los venenos de la soya

La mayoría de la población de Paraguay vive de la pequeña agricultura. Sin embargo, el 90 por ciento de las tierras agrícolas del país se cultivan para la exportación. Los cultivos requieren abundantes cantidades de pesticidas químicos y dañan las granjas orgánicas aledañas, a los animales y a las personas.

– Es una forma de deshacerse de nosotros, los pequeños agricultores, dice Belén Romero de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri.

Jóvenes pequeños agricultores en intercambio: ”Me siento más valiente y más fuerte ahora”

Una de las actividades que Solidaridad Suecia-América Latina (SAL) apoyó durante 2016 fue un campamento continental de jóvenes en Caracas-Venezuela. Más de 200 jóvenes con espíritu de lucha procedentes de 16 países latinoamericanos se reunieron durante tres días para discutir, intercambiar experiencias e impulsarse mutuamente.

Aquí se forma a los futuros líderes indígenas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) organiza cada fin de semana una escuela político juvenil itinerante en el país, con apoyo financiero de Solidaridad Suecia-América Latina (SAL). Este fin de semana la escuela se asentó en la costa y reunió a indígenas Puna, Manta y Huancavilca.

”Pude ver con mis propios ojos lo importante que era la organización para los pequeños agricultores de la región”

Karen Cañas tiene 22 años y ha participado políticamente con los pequeños agricultores de Colombia desde que tenía 10 años de edad. Las mujeres en las zonas rurales son las más afectadas por la guerra, afirma ella.

Encuentro continental para descolonizar la comunicación

Organizaciones indígenas de todo el continente americano se han reunido para intercambiar ideas acerca de las estrategias de comunicación. Algunos de los participantes son Waqib’ Kej de Guatemala y Pueblo Kayambi de Ecuador, colaboradores de Solidaridad Suecia-América Latina (SAL).