Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Du ska känna dig trygg med att vårt arbete följer föreningens stadgar och att ditt bidrag kommer fram och används på rätt sätt. Därför ser vi till att vår verksamhet kontrolleras noga, både internt och externt. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att följa upp, granska och kontrollera föreningens arbete.

ForumCiv

Kvaliteten i de projekt vi stödjer granskas av det svenska biståndsorganet Sida, genom ForumCiv.

ForumCiv kvalitetsgranskar våra ansökningar och rapporter gällande våra projekt. Detta görs genom bland annat stickprov, uppföljningsbesök hos våra samarbetsorganisationer, regelbundna möten oss emellan, årliga ekonomiska och resultatbaserade rapporter, samt att de cirka vart fjärde år tar in en extern konsult för att genomföra en avtalsefterlevnadsrevision (Compliance Audit) på vår organisation. En sådan genomfördes senast våren 2018.

Auktoriserad revision

Föreningens externa auktoriserade revisor är Carola Nilsson (Prosper Revision AB, tel: 073-600 98 93). Hon granskar att Latinamerikagruppernas årsredovisning följer årsredovisningslagen samt att vi följer de regler som tillkommer då vi är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll. Hon granskar även att Latinamerikagrupperna följer avtal med våra finansiärer.

Revisionen för Latinamerikagruppernas projekt i Latinamerika utförs lokalt av auktoriserade revisorer vilkas revision ligger till grund för Carola Nilssons granskning.

Svensk Insamlingskontroll

Latinamerikagrupperna har ett 90-konto som granskas av Svensk insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett korrekt sätt och att mindre än 25 procent av de insamlade medlen används för egen administration.

Stickprover och utvärdering av vår verksamhet i Latinamerika och Sverige

Vi genomför regelbundet ekonomiska och resultatbaserade stickprov på våra samarbetsorganisationers verksamhet och har system för att kontrollera vår verksamhet i Latinamerika och Sverige. Vi har regelbundna planerings-, uppföljnings- och utvärderingsmöten tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Vi  granskar också deras resultatrapporter och de lokala revisorernas rapporter samt besöker finansierade aktiviteter.

Internrevisorer

Varje år väljer årsmötet två internrevisorer som under året ska granska styrelsens arbete för att på så sätt även trygga att föreningens styrelse driver föreningen utifrån medlemmarnas intresse. En revisionsrapport avläggs årligen till årsmötet. Nuvarande internrevisor är Joakim Olsson.

Visselblåsarfunktion

Latinamerikagrupperna har ett visselblåsarsystem för anställda, förtroendevalda och medlemmar. Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt.

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?