För att bekämpa fattigdomen måste människor få tillgång till mark, vatten och andra naturresurser, samt få möjligheter att påverka sin livssituation. Latinamerikagrupperna arbetar för en rättvis omfördelning av makt och resurser. 

Fattigdomen i världen beror inte i första hand på brist på resurser utan på fördelningen av dessa. Latinamerika är världens mest ojämlika region. Med djupa klyftor mellan rika och fattiga, stad och landsbygd. En liten grupp människor kontrollerar regionens politik och ekonomi medan majoriteten av befolkningen lever i ekonomisk utsatthet med liten möjlighet att påverka sin livssituation. Det är en historisk ojämlikhet som har sin i utgångspunkt i kontinentens koloniala och imperialistiska historia.

Fakta

  • Latinamerika och Karibien är den mest ojämlika regionen i världen. Källa: FN:s kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC)
  • Ytterligare 29 miljoner människor beräknas hamna under fattigdomsgränsen på grund av pandemin, vilket i så fall kommer utgöra 35 procent av befolkningen i regionen. Källa: FN:s kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC)

 

Orsaker till fattigdom

Latinamerika är en region med bördig mark och stora naturtillgångar och utvinningen av naturresurser har dominerat regionens ekonomi sedan 1500-talet. De senaste decenniernas intensifierade globala jakt på naturresurser har ytterligare förstärkt regionens ojämlikhet. Det är till stor del utländska företag som köper, hyr eller investerar i stora landområden för att bedriva storskalig industriellt jordbruk eller för att etablera gruvor och vattenkraftverk. Sverige är inget undantag. Vi är en stor investerare i jordbruksmark, bland annat via våra gemensamma pensionspengar.

I den hårdnande kampen om Latinamerikas mark är människor på landsbygden de stora förlorarna. Många markaffärer görs över huvudet på landsbygdsbefolkningen, och det är inte ovanligt att människor fördrivs eller luras att överge sin mark. De förlorar därmed möjligheten att försörja sig och andra grundläggande rättigheter såsom rätten till mat, vatten och möjligheten att utöva sin kultur. 

Vad gör Latinamerikagrupperna för att bekämpa fattigdom?

För att bekämpa Latinamerikas fattigdom måste dess grundläggande orsaker adresseras – den ojämlika fördelningen av makt och naturresurser.  Med andra ord arbetar vi även med rikedomsbekämpning. Makten tillhör folket inte företagen. Därför stödjer Latinamerikagrupperna folkrörelser i Latinamerika i deras arbete för ökat politiskt inflytande. 

Det gör Latinamerikagrupperna bland annat genom att:

  • Starka folkrörelser behövs för att försvara utsatta gruppers rättigheter och kräva social förändring. Därför stödjer Latinamerikagrupperna folkrörelser i Latinamerika. Det gör vi genom att sprida information om deras livsvillkor och kamp för ett ekonomiskt, politiskt och rättvist system som respekterat naturens begränsningar i Sverige.

 

  • Kunskap och engagemang behövs för att uppnå förändring. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med folkbildning och opinionsbildning i Sverige. Det gör vi bland annat genom att informera allmänhet, politiker och andra makthavare i Sverige om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika.

 

  • Politiker och beslutsfattare har en avgörande roll i  att skapa förändring. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med att sprida kunskap och påverka politiker och beslutsfattare i Sverige och EU.
    Vi kräver att Sverige och EU ska leva upp till sina åtaganden om att stärka mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika; Vi kräver att svenska AP-fonderna ska investera våra pensionspengar med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål och bindande internationella regler för företag så att de kan ställas till svars för brott mot internationella konventioner som deras länder skrivit under. 

Vi arbetar i första hand med att uppfylla fem av
FN:s Globala mål

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Läs mer

Mål 2: Ingen hunger

Säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Läs mer

Mål 5: Jämställdhet

Skapa en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Läs mer

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Att minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Läs mer

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs mer

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?