Så gott som alla länder i Latinamerika har demokratiskt valda regeringar. Ändå präglas regionen av ett stort politiskt och demokratiskt underskott. Ojämlikheten är den största i världen och människors möjligheter att påverka sin livssituation är små. Latinamerikagrupperna arbetar för att alla människor ska ha möjligheter att påverka sin livssituation och sin framtid, en förutsättning för att kunna bygga ett hållbart, rättvist och jämlikt samhället.

En förutsättning för ett demokratiskt samhälle är att alla människor har möjligheter att påverka sin livssituation och sin framtid. Att alla har rätt att protestera; att uttrycka sina åsikter, organisera sig, hålla fredliga möten och demonstrationer. Det är viktigt för att människor ska kunna åtnjuta och försvara andra rättigheter, såsom rätten till liv, hälsa, mat, rent vatten och en rimlig levnadsstandard. Dessa rättigheter ska respekteras av individer och stater. 

Men i Latinamerika är människors möjligheter att organisera sig och protestera mot orättvisor och ojämlikhet små. Latinamerika är världens farligaste region för miljö- och människorättsförsvarare. Särskilt utsatta är människor som protesterar mot gruvdrift, vattenkraftverk och industrijordbruk.

Faktaruta:

  • Colombia är det farligaste landet i världen för de som försvarar sina rättigheter.
  • Latinamerika rankas som världens farligaste region för miljö- och människorättsförsvarare sedan 2012.

    Källa: Amnestys Årsrapport 2019, Rapporten Defenders at Risk: Attacks on human rights and environmental defenders and the responsibility of business och Front Line Defenders.

 

Den demokratiska utvecklingen i Latinamerika 

Latinamerika har en lång historia av politisk instabilitet och bristande demokrati. Idag har så gott som alla regionens länder politiska system med demokratiskt valda regeringar. Men regionen präglas fortfarande av dess koloniala historia och ojämlikheten är den största i världen. De politiska institutionerna är svaga, militären har stort inflytande och det folkliga inflytandet är lågt. 

Folkrörelser är viktiga för att lyfta utsatta gruppers röster och driva på social förändring. Men folkrörelsernas handlingsutrymme har de senaste åren kraftigt begränsats. Människor som försvarar sina rättigheter och protesterar mot orättvisor och diskriminering hotas, förföljs, fängslas och mördas – av grupper med koppling till företag eller den egna statsmakten. Sociala ledare och organisationer svartmålas och lagar som begränsar mötes-, förenings- och yttrandefriheten införs.

Transnationella företag ansvarar idag för flertalet av världens kränkningar av mänskliga rättigheter och ofta går de helt ostraffade. Den egna staten erbjuder sällan stöd och lagligt skydd för utsatta grupper, utan försvarar tvärtom ofta företag som idag är mäktiga ekonomiska och politiska aktörer. En annan orsaken till denna utveckling är att stater idag saknar redskap för att hålla transnationella företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Vad gör Latinamerikagrupperna för att främja demokrati?

Marginalisering, diskriminering, hot och förföljelser hindrar vissa grupper i samhället från att göra sin röst hörd. Men när människor går samman och organisera sig kan de lättare försvara sina rättigheter och driva på förändring. Därför lyfter Latinamerikagrupperna folkrörelsers röst i Sverige. 

Det gör Latinamerikagrupperna bland annat genom att:

  • Starka folkrörelser behövs för att försvara och förnya demokratin. Därför stödjer Latinamerikagrupperna folkrörelser i Latinamerika. Det gör vi genom att sprida information om deras livsvillkor och kamp för ett ekonomiskt, politiskt och rättvist system som respekterat naturens begränsningar i Sverige.

 

  • Kunskap och engagemang behövs för att uppnå förändring. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med folkbildning och opinionsbildning i Sverige. Vi informerar om de negativa konsekvenser som svensk spekulation av mark och naturresurser har på människors levnadsvillkor i Latinamerika.

  • Politiker och beslutsfattare har en avgörande roll i att skapa förändring. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med att sprida kunskap och påverka politiker och beslutsfattare i Sverige och EU. Vi kräver att Sverige och EU ska leva upp till sina åtaganden om att stärka mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika; Vi kräver att svenska AP-fonderna ska investera våra pensionspengar med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål och bindande internationella regler för företag så att de kan ställas till svars för brott mot internationella konventioner som deras länder skrivit under.

Vi arbetar i första hand med att uppfylla fem av
FN:s Globala mål

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Läs mer

Mål 2: Ingen hunger

Säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Läs mer

Mål 5: Jämställdhet

Skapa en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Läs mer

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Att minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Läs mer

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Läs mer

Du kan göra skillnad!

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med en gåva?